Условия за ползване на сайта

Чл. 1.

Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между onlaynfilmi.com, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта www.onlaynfilmi.com съгласие с Общите условия, наречено по-долу за краткост „Клиент“, от друга.

Дефиниции

Чл. 2.

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
1. „Уебсайт“ („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. 2. „onlaynfilmi.com“ (www.onlaynfilmi.com) е портален уебсайт (портал) – виртуален търговски и правно-информационен ресурс в Интернет, който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, за закупуване на продукти и за откриване на информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на onlaynfilmi.com или на други сървъри, извън контрола на onlaynfilmi.com.
3. “onlaynfilmi.com МАГАЗИН“ е уебсайт за електронна търговия – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на публикуваните в него услуги, който е съставна и обособена част от onlaynfilmi.com.
4. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
5. „Клиент“ е физическо или юридическо лице, което по електронен път е заявило продукти за покупка от www.onlaynfilmi.com, като по този начин e приело настоящите общи условия и е изразило съгласие за сключване на договора.
8. „Информация за клиент“ е обособена част от уебсайта onlaynfilmi.com, изпращаща информация на електронната ни поща, изискуема от onlaynfilmi.com при сключване на договора и съхранявана при www.onlaynfilmi.com. Същата информация е само и изключително за фирмени цели и няма да бъде предоставяна на трети лица, освен в уредените от Закон случаи.

Поръчка

Чл. 3.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в onlaynfilmi.com-магазин услуги, Клиентът трябва:
1. Да е въвел коректни данни при потвърждаване на поръчката си в електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.onlaynfilmi.com.
2. Да се е съгласил с настоящите Общите условия по начина, описан в чл. 4.

Съгласие

Чл. 4.

(1) С електронната си поща, регистрирана при успешна поръчка през електронния магазин всяко ползващо услугите на onlaynfilmi.com лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползва предоставяните от onlaynfilmi.com чрез електронния си магазин ресурси и услуги с нарочно електронно волеизявление по реда описан в ал. 2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия регистрираното в www.onlaynfilmi.com. лице може да ползва предоставяните от onlaynfilmi.com чрез www.onlaynfilmi.com-магазин ресурси и услуги, счита се обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
(2) С натискане на виртуалния бутон „Продължи“ Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Със записването му на съответен носител в сървъра на onlaynfilmi.com чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. onlaynfilmi.com съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, имената на киента, валиден телефон(опция) и е-mail, тази информация е необходима за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. onlaynfilmi.com не съхранява информация за банковите и картовите тайни на клиента.
(3) За всяка заявка за покупка между Клиента и onlaynfilmi.com въз основа на тези Общи условия се сключва отделен индивидуален договор. По индивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения по настоящите Общи условия.
(4) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Рамковия договор, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване услуга.

Публикуване на информация за стоките в onlaynfilmi.com магазин

Чл. 5.

(1) onlaynfilmi.com публикува на адрес http://www.onlaynfilmi.com кратко описание и цена на всяка от услугите, които могат да се закупят чрез onlaynfilmi.com магазин.

Публична покана

Чл. 6.
(1) Публикуването на описание и цена на услугата в onlaynfilmi.com-магазин е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 7 начин.

Извършване на заявление за покупка

Чл. 7.

(1) Клиентът получава достъп до формата за извършване на заявления за закупуване на предлаганите в onlaynfilmi.com - магазин услуги след като избере опция за плащане.
(2) Волеизявлението за закупуване на услуга от onlaynfilmi.com-магазин се счита за извършено след натискане на бутон "Изпрати заявка" след като са избрани и прегледани стоките, начина на плащане и начина на доставка, като се приема че клиента се е съгласил с общите условия преди да продължи към формата за разплащане.
(3) При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за onlaynfilmi.com би могло да не възниква задължение за сключване на договор с Клиента и изпълнение на поръчката.

Сключване на индивидуален договор

Чл. 8.

(1) Индивидуалният договор се счита сключен след приемане от onlaynfilmi.com на извършеното при условията на чл. 7 заявление за покупка.

Чл. 9.

Всички права на интелектуална собственост върху елементите на onlaynfilmi.com - магазин принадлежат на onlaynfilmi.com, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.

Приложимо право

Чл. 10.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответно правилата на Условията за ползване на предоставяните на членовете на onlaynfilmi.com стоки и услуги (http://www.onlaynfilmi.com) и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всеки регистриран потребител се съгласява да му бъде изпращан имей при добавяне на нови филми или при различни промо пакети и предложения!

Настоящите общи условия влизат в сила от 24.10.2011 г. като onlaynfilmi.com си запазва правото да ги променя без предизвестие, като ги обявява на страницата си.